top of page

PÓŁKOLONIE

Po złożeniu karty pracownik placówki poinformuje Państwa o numerze konta bankowego, terminie wniesienia opłaty, tytule przelewu oraz kwocie do zapłaty. Ponadto od poniedziałku  22.05.2023 r. numer konta bankowego opublikowany będzie na stronie internetowej placówki, do której na półkolonie przyjęte zostało Państwa dziecko. 

 

Poniżej znajdziecie Państwo kilka ogólnych informacji na temat odpłatności

 • pakiet standardowy - 40 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach (200 zł za tydzień) – cena obowiązuje za pierwszy i drugi tydzień półkolonii (dwa turnusy). Za trzeci i kolejny turnus odpłatność wynosi
  55 zł za jeden dzień pobytu (275 zł za tydzień).

 • pakiet rozszerzony - 60 zł za jeden dzień pobytu uczestnika na półkoloniach (300 zł za tydzień) – cena obowiązuje za pierwszy i drugi tydzień półkolonii (dwa turnusy). Za trzeci i kolejny turnus odpłatność wynosi
  75 zł za jeden dzień pobytu (375 zł za tydzień).

 

Wpłaty należy dokonać do 7 czerwca 2023r. na rachunek:

 

98 1240 1037 1111 0011 0918 9360

 

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz termin turnusu.

               K A R T A   K W A L I F I K A C Y J N A

            U C Z E S T N I K A   W Y P O C Z Y N K U

 

   pieczęć organizatora

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

   1. Forma wypoczynku¹

      

kolonia

 • zimowisko

 • obóz

 • biwak

X półkolonia.

 • inna forma wypoczynku   ………………………………………………………………...

                                                                                               (proszę podać formę)

2. Termin wypoczynku …………………………………………………………..

3. Adres  wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

    Trasa wypoczynku o charakterze wędrownym² ………………………………………............

    Nazwa kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą …………………………

 

  ......................................                             ...................................................................

         (miejscowość, data)                                                            (podpis organizatora wypoczynku)

_____________________________________________________________________

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  1. Imię (imiona) i nazwisko

     ………………………………………………………………………………………………….

  2. Imiona i nazwiska rodziców

    …………………………………………………………………………………………………..

    …………………………………………………………………………………………………..

  3. Rok urodzenia ……………………………………………………………………………....... 

  4. Numer PESEL uczestnika wypoczynku

 

 

  

  5.  Adres zamieszkania …………………………………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………….

  6.  Adres zamieszkania lub pobytu rodziców³ …………………………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………….

  7. Numer telefonu rodziców lub numer telefonu osoby wskazanej przez pełnoletniego
      uczestnika wypoczynku, w czasie trwania wypoczynku:

     ………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………….

  8. Informacja  o  specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  uczestnika  wypoczynku,
      w szczególności o potrzebach wynikających o niepełnosprawności, niedostosowania
      społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym: ………………………………..

     ………………………………………………………………………………………………….

     ………………………………………………………………………………………………….

  9. Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym
       i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem,
       czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary)
     ………………………………………………………………………………………………....

      ……………………………………………………………………………………………........

      ……………………………………………………………………………………...................

       oraz o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki
      zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):

 

        tężec …………………………………………………………………………………….
        błonica ….…………………………………………………………………………………
        inne           …………………………………………………………………………………...

                          ……………………………………………………………………………………

 

 

 

     ......................................…..                    .....................................................................................

                       (data)                                                (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

 

 

_____________________________________________________________________

 

III. DECYZJA ORGANIZATORA O ZAKWALIFIKOWANIU UCZESTNIKA
      WYPOCZYNKU DO UDZIAŁU W WYPOCZYNKU

 

Postanawia się¹:

 • zakwalifikować i skierować uczestnika na wypoczynek

 • odmówić skierowania uczestnika na wypoczynek ze względu

           ...............................................................................................................................................

           ...............................................................................................................................................
 

 

    .................................................                          ..................................................................

                          (data)                                                                       (podpis organizatora wypoczynku)

_____________________________________________________________________

 

IV.  POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU
       UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

 

Uczestnik przebywał .......................................................................................................................

                                                        (adres miejsca wypoczynku)

 

od dnia (dzień, miesiąc, rok) ............................. do dnia (dzień, miesiąc, rok) ..............................

 

 

..................................................                   .....................................................................................

                       (data)                                                                       (podpis kierownika wypoczynku)

 

_____________________________________________________________________

 

V. INFORMACJE KIEROWNIKA  WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA
   UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU
   ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE  

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

........................................................            …..................................................................................

            (miejscowość i data)                                                      (podpis kierownika wypoczynku)

_______________________________________________________________

 

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU
      DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

 

 

 

.........................................................                         ........................................................................

            (miejscowość, data)                                                              (podpis wychowawcy  wypoczynku)

 

 

 

 

 

¹ Właściwe zaznaczyć znakiem „X”.

² W przypadku wypoczynku o charakterze wędrownym.

³ W przypadku uczestnika niepełnoletniego.

W naszej Szkole w terminie 16.01.2023 r. – 27.01.2023 r. zorganizowano półkolonie zimowe pod
hasłem: „Zima w mieście – bawmy się wesoło, aktywnie i bezpiecznie”. Uczestniczyło w nich 30 dzieci
zarówno polskich jak i ukraińskich pod opieką wychowawców: pani Doroty Rybak i pani Moniki
Borowieckiej.

Półkoloniści brali udział w szczegółowo przygotowanym programie, który składał się z zajęć
rekreacyjnych, sportowych, tanecznych oraz zajęć o charakterze profilaktycznym. Odpowiednie
metody i formy pracy pozwoliły na stworzenie pozytywnego i sympatycznego klimatu zachęcającego
do aktywnego wypoczynku i wspólnych zabaw.
Dzieci brały udział w zajęciach hip-hopu, w seansach filmowych odwiedziły kręgielnię. Odbyła się
wizyta na lodowisku. Ciekawym doświadczeniem były zajęcia w Muzeum Selfie i Muzeum Światła.
Półkoloniści mieli także warsztaty cukiernicze, podczas których ozdabiali ciasteczka „kosmicznym”
lukrem.
Poza tym uczestniczyli w przeróżnych zabawach plastycznych, zawodach sportowych, grach
integracyjnych, podczas których poznawali wzajemnie kulturę Ukrainy i Polski.
Odbyło się także spotkanie z Policją.

Półkolonie były bardzo ciekawą i bezpieczną formą spędzania wolnego czasu przez dzieci naszej
szkoły w czasie ferii zimowych. Ich uśmiechy na buziach utwierdziły nas w przekonaniu, że wszyscy
miło i przyjemnie spędzili czas.
Ferie w naszej szkole zostały sfinansowane z funduszy UNICEF-u.

У нашій школі з 16.01.2023 по 27.01.2023 проходили зимові табори. 

Під гаслом Зима в місті – розважаймося, активно та безпечно.  

Їх відвідувало 30 дітей, як польських, так і українських, під опікою вихователів: пані Дороти Рибак і пані Моніки Боровецької.

 

 Діти брали участь у детально розробленій програмі, яка складалася з відпочинку, спорту, танцю та профілактичних заходів. Відповідні методи та форми роботи дозволили створити позитивну та доброзичливу атмосферу, яка спонукає до активного відпочинку та спільної гри.

 

 Діти відвідали заняття з хіп-хопу, перегляди фільмів, відвідали боулінг.

 Відвідали ковзанку. 

 

Цікавим були заняття в музеї селфі і музеї світла.

Діти мали змогу відвідати кондитерську майстерню, де прикрашали печиво "космічною"  цукровою поливою.

 

 Крім того, вони брали участь у різноманітних мистецьких заходах, спортивних змаганнях та іграх інтеграції, під час якої вони познайомилися з культурою України та Польщі.

 

 Також відбулася зустріч з поліцією.

 

 Дуже цікавою та безпечною формою проведення вільного часу наших школярів під час зимових канікул були ці прогулянки.

А їхні усмішки на обличчях запевнили нас, що вони всі провели гарно та весело час. Канікули в нашій школі фінансувалися за кошти ЮНІСЕФ.

bottom of page