top of page

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz.U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 roku Nr 107, poz. 1003 z póź. zm).

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych

 • Statut Szkoły

 • Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz sposobach
i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

W szkole prowadzone są rejestry, ewidencje, archiwa:

 • Księgi inwentarzowe

 • Rejestr pracowników

 • Ewidencja akt osobowych pracowników

 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli

 • Ewidencja zastępstw

 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych

 • Księga uczniów

 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców, WDN

 • Księga druków ścisłego zarachowania

 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych

 • Rejestr korespondencji

 • Ewidencja czasu pracy

 • Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

 • Archiwum dokumentacji szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Sporządzane są odpisy świadectw uczniów, którzy ukończyli szkołę oraz odpisy świadectw pracy pracowników zwolnionych po uprzednim złożeniu podania o wydanie w/w świadectw.

Wydawanie zaświadczeń i duplikatów

Szkoła wydaje świadectwa, dyplomy, suplementy, zaświadczenia i inne druki szkolne według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, powołanym na wstępie. 

Ponadto szkoła, na wniosek ucznia lub absolwenta, może wydać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

bottom of page