top of page

Rejestry, ewidencje, archiwa

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 19 lutego 2002 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 roku Nr 107, poz. 1003 z póź. zm).

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych

  • Statuty obu jednostek

  • Wewnątrzszkolny System Oceniania

bottom of page