top of page

Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiotem działalności Zespołu jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola i szkoły podstawowej.

Dyrektor Zespołu kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Szczegółowe cele i zadania określa statut Szkoły i Przedszkola.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych:

  • wcześniejsze rozpoczęcie nauki  przez dziecko pięcioletnie,

  • odroczenie obowiązku szkolnego,

  • spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

  • skreślenie ucznia z listy uczniów,

  • indywidualny program lub tok nauki.

Przedmiot działania i kompetencje opisano w Statucie Szkoły.

Przedmiot działania i kompetencje opisano w Statucie Przedszkola.

bottom of page