top of page

Przedmiot działania i kompetencje

Dyrektor - mgr Magdalena Prokaryn - Dynarska na podstawie: 
Zarządzenia Nr 7198/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 maja 2021 r. 
w  sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8
w Łodzi, przy ulicy Sterlinga 24.
Kompetencje dyrektora
1. określa art.39 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329
ze zm),
2. Statut Szkoły
Kompetencje Dyrektora Szkoły:
1. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. dysponowanie środkami finansowymi szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie,
3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
5. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji 
6. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
7. przyznawanie nagród dyrektora, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły oraz zwiększanie wynagrodzenia zasadniczego,
8. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
9. podejmowanie, na wniosek rodziców, decyzji o wcześniejszym przyjęciu do
szkoły dziecka 6 - letniego, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno- pedagogicznej,
10. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia (nie dłużej niż o 1 rok) rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni wychowawczo - zawodowej lub psychologiczno - pedagogicznej,
11. udzielanie zezwoleń na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą ,
12. sprawowanie kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
mieszkające w obwodzie szkolnym,
13. powierzanie funkcji wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych w szkole (po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej),
14. przewodzenie radzie pedagogicznej,
15. wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i
niezwłoczne powiadomienie o tym organu prowadzącego szkołę,

16. organizowanie powołania (powstawania) rady szkoły pierwszej kadencji (na wniosek 2 właściwych podmiotów),
17. ustalanie oceny pracy nauczycieli,
18. kierowanie nauczycieli na badania przez komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
19. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Przedmiot działania i kompetencje opisano w Statucie Szkoły.

Przedmiot działania i kompetencje opisano w Statucie Przedszkola.

bottom of page