top of page

Sprawozdanie finansowe

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz.U. 2020 poz. 342) sprawozdania finansowe za 2021 rok dla jednostek obsługiwanych przez
Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi zostały opublikowane na stronie BIP CUWO:


Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 (bip.gov.pl) 2021r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (bip.gov.pl) 2022r.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 (bip.gov.pl) 2023r.

bottom of page