top of page

Struktura własnościowa, majątek

ZSP nr 8 jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadająca osobowości prawnej. Mienie ZSP nr 8 stanowi mienie komunalne.

ZSP nr 8 prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Łodzi. ZSP nr 8 dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną miasta Łódź.ZSP nr 8 nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet miasta Łódź.

bottom of page