top of page

Organizacja

 • Podstawową jednostką organizacyjną ZSP nr 8 jest oddział.

 • Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez system klasowo - lekcyjny.

 • ZSP nr 8 organizuje zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów
  z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

 • Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, w której funkcjonuje internetowe centrum multimedialne.

 • Dla uczniów klas I - IV, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła organizuje świetlicę.

 • Organizację pracy obu jednostek określają Statuty Szkoły i Przedszkola.

 

Organami szkoły są:

 1. Dyrektor ZSP 

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Samorząd 

 4. Rada Rodziców

 

 

bottom of page