top of page

Sposób załatwiania spraw

O sposobach przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami).

  • Sekretariat obu jednostek przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych
    z kodeksem postępowania administracyjnego.
  • Sekretariat obu jednostek udziela szczegółowych informacji dotyczących
    sposobu załatwiania spraw.
bottom of page