top of page

DLA RODZICÓW

 

Aby usprawnić przebieg konsultacji, prosimy rodziców/opiekunów
o telefoniczny (42 632-07-24)
lub osobisty kontakt z sekretariatem Szkoły w celu zapisania się na konkretną godzinę
do wybranego nauczyciela. Informacje te będą zbierane na dwa tygodnie przed terminem
każdych konsultacji.​

 

Dyrektor Szkoły przyjmuje w godzinach urzędowania szkoły po uprzednim kontakcie telefonicznym.

DOBROWOLNA WPŁATA NA POTRZEBY ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
ORAZ DOBROWOLNE WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI PROSZĘ DOKONYWAĆ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
NA PODANY PONIŻEJ NUMER KONTA:

 

69 1560 0013 2027 2559 7974 0001


W PRZELEWIE PROSZĘ ZAMIEŚCIĆ INFORMACJĘ CZEGO DOTYCZY WPŁATA,
IMIĘ I NAZWISKO ORAZ KLASĘ, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO.

 

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w roku szkolnym 2023/24

 • piłka nożna

 • karate

 • zajęcia plastyczne

 • zajęcia taneczne: taniec nowoczesny, balet

 • zajęcia muzyczne

 • zajęcia botaniczne

 • zajęcia językowe

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8 w Łodzi, ul Sterlinga 24, 90-212 Łódź. , tel. 042 632 07 24, e-mail: kontakt@zsp8-lodz.pl,  reprezentowane przez Dyrektora placówki.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Szkołę pod adresem e-mail: iod.zsp8@cuwo.lodz.pl

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 4. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. 130 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.  W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie przepis prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W szczególności przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie:

  1. art. 149 i 150 ustawy Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych;

  2. art. 127 ust. 1, ust. 4 i ust. 14, określającego sposób organizowania i kształcenia dzieci niepełnosprawnych; 

  3. art. 160, który określa zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;

 5. Będziemy również przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Zarządzenia nr 30/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź. Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy dane osobowe kandydatów, ich rodziców/ prawnych opiekunów wyłącznie:

 1. jednostkom organizacyjnym Miasta Łodzi oraz innym jednostkom publicznym,  

 2. podmiotom, które wykonują usługi w naszym imieniu; 

 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 2. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika,  że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 3. Posiadają Państwo prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;

 2. sprostowania danych, usunięcia (mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo);

 3. ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu;

 4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 1. Podane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany - program do rekrutacji elektronicznej związanej z naborem.

 2. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
bottom of page