top of page

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Łodzi o nazwie

https://spnr1lodz.wixsite.com/zspnr8
Dane teleadresowe Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 w Łodzi:
90 – 212 Łódź
ul. Sterlinga 24
tel/fax: 0-42 632 07 24
email: kontakt@zsp8-lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 1.09.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.03.2021

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia i informacje nietekstowe nie posiadają alternatywnych wersji tekstowych;
- publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
- filmy nie posiadają napisów;
- część plików do pobrania nie jest dostępna cyfrowo. W miarę możliwości będziemy
to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowane były
poprawnie zgodnie ze standardem WCAG 2.1

Wyłączenia:
- strona zawiera mapę dojazdu – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- filmy i multimedia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2021
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Łodzi

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Osoba kontaktowa – Izabela Staszczyk
Adres e-mail: kontakt@zsp8-lodz.pl
Numer telefonu : 0-42 632 07 24
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz
składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Łodzi powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 8 w Łodzi otrzymają niezbędną pomoc.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się
klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
Wewnątrz budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych
środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824), Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Łodzi udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z placówką.

Adres e-mail: kontakt@zsp8-lodz.pl
Numer telefonu: 042 632 07 24
bottom of page