top of page
logo_FE_Program_Regionalny_rgb-1.jpg
znak_barw_rp_pionowa_szara_ramka_rgb.png
logotyp_Woj_Lodzkie_KOLOR_PL-01.jpg
EU_EFS_rgb-1.jpg

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Łodzi

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich,

pn. „Kompetentna Jedynk@”

 

 

Wartość projektu to 588 754,83 zł.

 

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 500 441,60 zł, ze środków Budżetu Państwa – 46 783,63 zł.

 

Projekt realizowany w okresie 1.04.2021 r. – 30.06.2022 r. obejmuje 196 uczniów kl. I-VIII
i 11 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

 

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi zlokalizowanej na obszarze rewitalizacji oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

 

Główne rezultaty, to:

1.Liczba 171 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,

2.Liczba 11 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu

programu,
3.Liczba 1 szkoły, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,

4.Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

 

Zadania, to:

1.Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych z zakresu jęz.angielskiego i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przygotowujących uczniów SP nr 1 w Łodzi do kontynuacji nauki i zatrudnienia,

2.Wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznej w SP nr 1 w Łodzi oraz realizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

3.Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu kształtujących kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze uczniów SP nr 1 w Łodzi,

4.Wyposażenie SP nr 1 w Łodzi w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK (w tym w ramach infrastruktury sieciowo usługowej) niezbędne do realizacji programów nauczania wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,

5.Realizacja zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych z jęz.polskiego w ramach indywidualizacji pracy z uczniami ze SPE, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi.

 

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji
Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca marzec

Harmonogram zajęć

                                     BIURO PROJEKTU                                                                    REALIZATOR PROJEKTU                                                                             

                              Szkoła Podstawowa nr 1                                                              ul.  dr. Seweryna Sterlinga 24, 90-212 Łódź,

                              im. Adama Mickiewicza
                       w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łodzi                                           e-mail: sekretariat@sp1-lodz.pl , tel. (42) 632 07 24 

bottom of page